Rozdysponowanie środków z funduszu sołeckiego na 2021r.

Szanowni Państwo,
W dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie, na którym to mieszkańcy Pogórza zdecydowali o rozdysponowaniu środków z funduszu sołeckiego na 2021r. – 61,053 zł.
Na spotkaniu wg listy obecności stawiło się 65 mieszkańców, co spowodowało, że Nasza nowa Świetlica Sołecka (mieszcząca się w SP w Pogórzu) nie była w stanie pomieścić wszystkich przybyłych. Po zmianie sali na większą, zebranie otworzył Sołtys Wsi Pogórze, Adam Pałasz wraz z Radą Sołecką. Na spotkaniu obecny był Wójt Gminy Kosakowo Marcin Majek, a także Radni Gminy Kosakowo: Antoni Strzelec, Adam Fajks i Michał Przysiecki. Sprawy dot. funduszu sołeckiego protokołowała Aleksandra Polańska. Zebranie trwało w godz. 19:15 – 21:30.
W sprawach bieżących dyskutowano w dużej mierze o szerokorozumianej poprawie bezpieczeństwa (działaniach Straży Gminnej i Policji), jak również progach zwalniających, lustrach przy wyjazdach, niebezpiecznych skrzyżowaniach, problematycznym parkowaniu i nadmiernej prędkości. Pojawił się także wątek dzików oraz wolno biegających psów stwarzających zagrożenie.
Poruszono temat budowy SP w Pogórzu i kwestie parkingowe, a także rozwiązania drogowe w sąsiedztwie szkoły (ul. Szkolna, Słowackiego, Majakowskiego). Wójt w tej kwestii nakreślił co czeka w najbliższych latach właśnie ten rejon – ogólnie mówiąc przebudowa.
Oczywiście najważniejszym punktem zebrania były propozycje przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Wniosków padło 10, a ogólna ich suma opiewała na ponad 90 tys. zł. Nad każdym z wniosków głosowano osobno, a wnioski z najwyższą liczbą głosów przeszły do realizacji.
Fundusz Sołecki zostanie rozdysponowany na: